STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Středisko se organizačně člení na oddělení, jež jsou stanovena podle formy poskytované péče, tedy na ambulantní nebo internátní /celodenní/.

Středisko:

1) Poskytuje celodenní a internátní služby na základě žádosti osob odpovědných za výchovu - viz „Žádost o dobrovolný terapeuticko-diagnostický pobyt v SVP“.

2. Vytváří podmínky pro navázání kontaktu s rodinou či zákonnými zástupci klienta a společně řeší problém klienta v souladu s individuálním výchovným plánem (IVP - zpracovává se nejpozději do 14 dnů po zahájení spolupráce, tedy po vstupním pohovoru) ve spolupráci se zainteresovanými institucemi (školy, OSPODy, PČR atd.).

3. Do internátní péče nepřijímá klienty v akutním stadiu onemocnění, intoxikované, bacilonosiče a klienty, kterým bylo uloženo karanténní opatření. Z tohoto důvodu musí rodiče předložit platné lékařské potvrzení od ošetřujícího lékaře, že je jejich dítě schopné pobyt absolvovat a zároveň rodiče vyplňují prohlášení o bezinfekčnosti dítětě (tiskopis předává rodičům středisko před nástupem dítěte) - bez těchto dokladů nelze dítě na pobyt přijmout!

4. Podmínkou přijetí do pobytového programu je předchozí ambulantní spolupráce a zpracování základního IVP.

................................................

Internátní oddělení je zaměřeno na práci s dětmi a dospívajícími, u kterých převažují výchovné problémy. Pobyt a účast na programu klienta je v internátním oddělení dobrovolný a to na základě smluvního vztahu mezi střediskem a zákonnými zástupci (osobami zodpovědnými za jeho výchovu) klienta (u klienta mladšího 18 let). Délka pobytového programu je zpravidla 8 týdnů.

Poskytované odborné služby jsou zdarma, rodiče však hradí náklady na ubytování, stravné + platba za kartičku do jídelny, kapesné a příspěvek na kulturu.

Platba za internátní pobyt - celodenní stravování (dle finančních limitů platných od 1. 2. 2022):

kategorie: 6 - 10 let
106 Kč za den
11 - 14 let
113 Kč za den
nad 15 let
140 Kč za den

... náklady na ubytování: za 8 týdnů pobytu včetně - 600 Kč. Prodloužení pobytu nad 8 týdnů: náklady na ubytování + 120 Kč.

Celkové částky za internátní pobyt (8 týdnů /55 dní/ - ubytování, stravování, příspěvek na kulturní akce /200 Kč/ a kapesné /100 Kč/):

kategorie: 6 - 10 let
6 730 Kč
11 - 14 let
7 115 Kč
nad 15 let
8 600 Kč

 

Internátní oddělení má své programy, které se mohou od ostatních středisek lišit (zejména v oblasti využívání režimových prvků, systému hodnocení, zaměření obsahu pobytu apod.) a které se nejvíce podobají komunitnímu terapeutickému systému.

Během pobytu dítěte v internátním oddělení není přerušena jeho školní docházka. Naše středisko má své třídy ZŠ, v nichž probíhá výuka dle předem zaslaných plánů kmenových škol (rodiče zajišťují v kmenové škole předání těchto plánů k vyplnění, případně již při nástupu předávají vyplněné střeidsku). Výuka probíhá ve dvou třídách, které jsou rozděleny přibližně na I. a na II. stupeň ZŠ (je-li to, vzhledem ke skladbě dětí na pobytu, možné). Výuka probíhá malotřídním způsobem, přičemž maximální kapacita dětí v každé ze dvou tříd je 8 dětí. Dětem se tak dostává více pozornosti ze strany učitele => během pobytu dochází zpravidla k zlepšení prospěchu, děti získávají chuť do školní práce, jsou pozitivně motivovány.

Preventivně výchovný pobyt je indikován zejména pro děti od šesti do osmnácti let věku s nejrůznějšími projevy tzv. poruch chování, s problémy ve vztahu a v komunikaci s rodiči nebo ve svém širším sociálním prostředí apod., u kterých lze předpokládat alespoň dílčí míru motivace k pozměnění některých svých životních postojů nebo k nápravě svých selhání.

Integrální součástí programu pobytového oddělení, kromě individuální a skupinové výchovně vzdělávací a terapeutické práce s dítětem, je podpora a posílení pozitivních rodinných vazeb a rodiny jako celku. Z tohoto důvodu je důležitou podmínkou pobytu zájem a udržení spolupráce členů rodiny dítěte. V opačném případě (bez nezájmu rodiny, případně při jednostranné nebo oboustranné ztrátě důvěry) ukončí středisko s touto rodinou (a klientem) spolupráci.

Pobyt je veden komunitním způsobem. V jedné výchovné skupině, která je zpravidla koedukovaná, může být maximálně 8 dětí. Program pobytu je zaměřen zejména na sebepoznání, rozvoj osobnosti a sociálních dovedností a pomáhá dětem učit se orientovat ve složitých životních situacích.

Sociálně terapeutická práce pobytového oddělení probíhá z hlediska struktury sociálních modelů ve čtyřech základních rovinách:

a) rovina komunitně terapeutického působení – jako model širšího společenského prostředí,

b) rovina skupinová a vrstevnická – jako model blízký širšímu rodinnému prostředí,

c) rovina individuální – nabízející možnost navázání reálného terapeutického vztahu dítěte a dospělé osoby,

d) rovina a kontext primární rodiny – práce se zainteresovanými členy rodiny a dítětem jako s celkem.

V průběhu pobytu je zajištěn kontakt se školou (zajišťuje dle vnitřního uspořádání a pravidel učitel, případně též speciální pedagog - etoped), případně s kurátorem či dalšími odbornými pracovišti, která jsou do řešení situace dítěte a jeho rodiny aktuálně zainteresována.

Po ukončení pobytu je rodičům předána závěrečná zpráva z pobytu dítěte ve středisku. Dále je pak možná následná ambulantní spolupráce.

KONTAKTY