Činnost SVP České Budějovice od 12. 4. 2021 do odvolání

 

Důležité informace pro klienty a zákonné zástupce

Pobytová část - v souladu s aktuálním nařízením pro školy a školská zařízení se klientovi, který je přijímán do zařízení pro preventivně výchovnou péči za účelem internátních služeb, nebo který se vrací do tohoto zařízení z vícedenní nepřítomnosti (víkendové pobyty doma), nařizuje od 12. dubna 2021 podrobit se jednorázově preventivnímu testování preventivním antigenním testem, který si provede sám nebo který mu provede laická osoba (zaměstnanec zařízení). Testová sada bude klientovi poskytnuta zařízením (nemusí kupovat vlastní).

Výše uvedené se považuje za splněné, pokud osoba doloží, že

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní (lze prokázat potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou z laboratoře v listinné či elektrické podobě atp.),

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů,

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Obecná informace

1) Má-li klient pozitivní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebude přijat do zařízení za účelem poskytování služeb.

2) Klient nesmí být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nesmí být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost přijmutí klienta do zařízení.

3) Klient nebo zákonný zástupce uděluje s testováním souhlas a toto rozhodnutí stvrdí svým podpisem. Tento souhlas je platný po celou dobu poskytování internátních služeb, případně do jeho odvolání klientem nebo zákonným zástupcem (v případě odvolání souhlasu dochází k ukončení poskytování služeb).

4) O provedeném testování vede zařízení záznam, který je součástí osobního spisu klienta.

 

Ambulantní část - v provozu ve standardním režimu, s maximálním důrazem na dodržování zásad ochrany před nákazou COVID-19. S ohledem na maximální možnou ochranu před nákazou není možné v ambulantní části až do konce školního roku 2020/2021 provozovat skupinové činnosti (tzv. skupinky). Povinnost testovat klienty v ambulantní části není, při příchodu platí povinnost vyplnit a podepsat prohlášení o bezpříznakovosti.

 

Pro všechny klienty a zákonné zástupce, kteří přichází do SVP Č. Budějovice i nadále platí povinnost chránit si dýchací cesty (nos, ústa):
  • POUZE respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN95).

 

Do SVP České Budějovice nebude umožněn vstup osobám v rouškách (látkových i chirurgických) a dalších jiných ochranných prostředcích, než je výše uvedený respirátor.

Klienti pobytové části budou zákonnými zástupci vybaveni potřebným množstvím respirátorů a chirurgických roušek (pro vstup do jiných zařízení a pro pobyt na veřejnosti, kde platí povinnost mít minimálně chirurgickou roušku)!

  • Pro případné dotazy volejte tel. č. 386 355 888 nebo 607 016 598.
KONTAKTY